Institutet för Teknisk kemi - Beskrivning

Institutet för Teknisk kemi


Institutet för Teknisk kemi vid Hannovers Universitet (TCI) är beläget i den nordvästra delen av Hannover. Den totala ytan avsatt för undervisning och forskning är cirka 2300 m2, av vilket nära 1600 m2 är laboratorier, verkstäderoch ett modernt pilotprojektlaboratorie. I dessa inrättningar pågår forskning inom många av den tekniska kemins områden, till exempel, bioteknik, extraktion, katalys och datoranvändning.


Bioteknik

Bioteknikgruppen arbetar med olika aspekter inom processutvecklning. Bredvid kontroll, reglering och optimering av kultiveringsprocesser för bakterier, svampar och mammaliecellkulturer, genomförs undersökningar av enzymatiska processer. Man prövar också nya marksaneringskoncept och upparbetningstekniker. För närvarande studeras i detalj olika antibiotikaproducerande organismer, enzymer, bakterierhodopsin, aromer och blodfaktorer. Då det gäller marksanering studeras kapaciteten hos mixkulturer, liksom användbarheten av en roterande trumreaktor. Vad det gäller extraktion undersöks effektiva separationstekniker för farmakologiskt verksamma proteiner.


Bioanalys

Detaljerad övervakning av bioteknologiska processer är av yttersta vikt för att öka dokumentationen, kunskapen och kontrollen av dessa processer. För att nå detta mål arbetar den bioanalytiska gruppen med olika automatiserade analyssystem. Dessa system inkluderar kemo- och biosensorer som inom några få minuter kan analysera ämnen med låg och hög molekylvikt i olika odlingsmedier. Vid sidan om utvecklingen av optiska kemosensorer, (till exempel syre, pH och in situ 2-D fluorescensspektroskopi) utvecklas biosensorer baserade på amperometriska, fotometriska och optiska principer för multikomponentanalys av kolhydrater. aminosyror och metaboliter. Proteinanalyser utförs med automatiserade immunoanalyssystem och proteinkaraktärisering görs med kapillärelektrofores och MALDI-MS. Tillståndet i cellen kan bestämmas in situ med 2-D fluorescensmätningar (till exempel NAD(P)H fluorescens) eller efter en process med hjälp av flödescytometri.


Enzymteknik

Inom enzymteknikområdet görs undersökningar av enzymatiska reaktioner i icke-konventionella reaktionsfaser. De huvudsakliga forskningsområdena är flerfassystem (flytande membran emulsioner), organiska reaktionsfaser och superkritiska faser (till exempel flytande CO2). Studierna fokuserar på enzymers uppförande, framförallt reaktionsutbyte, specificitet och enantiomerers selektivitet vid syntes av naturliga ämnen, aromer och aminosyror.


Mammaliecell odling

Mammaliecellodling blir mer och mer vanlig för att producera farmakologiskt viktiga proteiner. Det finns emellertid kritiska luckor i vår kunskap kring dessa processer. Mammaliecellodlingsgruppen utför systematiska studier av tillväxt och produktivitet hos olika rekombinanta cellinjer. (CHO, BHK, hybridoma och Sf9). De huvudsakliga forskningsområdena är påverkan från miljöparametrar som skjuvbelastning, temperatur och toxiska metaboliter på cellens uppförande och produktivitet. Känslighet för skjuvbelastning är en primär faktor i optimeringen och uppskalningen av mammaliecellodlingar, därför görs studier för att karaktärisera inflytandet av skjuvning på cellen och strategier för att undvika eller minska de negativa effekterna. En annan viktig parameter för optimeringenav produktionsprocesserna är odlingstemperaturen. Systematiska studier av processtemperaturens inverkan på proteiners kvantitet och kvalitet görs. Dessa strategier tillsammans med on-line övervakning och kontroll av kritiska komponenter i mediet (i samarbete med bioanalysgruppen.) leder till optimerade processer med högre tid-rum utbyte.


Du kan nå Institutet för Teknisk kemi (TCI) från centralstationen med tunnelbana (2 minuters gångväg till station Kröpke) med linje 4 och 5 (station Schneiderberg) och linje 6 (station Kopernikusstraße). Flygplatsen och centralstationen är förbundna med regelbunden pendeltrafik (var 20:nde minut).
Du finner också Institutet för Teknisk kemi (TCI) på Internet: http://www.tci.uni-hannover.de. Hemsidan ger aktuell information och en fullständig telefon- och e-post lista över institutets anställda.

Institutschef: Prof.Dr. T.Scheper, Telefon: ++49 511 762 2509
Kontor: A.M. Gieseke, Telefon: ++49 511 762 2269
Administration: A. Hielscher, Telefon:++49 511 762 2352
Fax-TCI: ++49 511 762 3004