Institusyon ng Kemikang Teknikal - Deskripsyon

Institusyon ng Kemikang Teknikal


Ang Institusyon ng Kimikang Teknikal ng Unibersidad ng Hannover ay matatagpuan sa Timog-Silangan ng Lungsod ng Hannover. Humigit kumulang na 2300 metro kuwadrado ng Institusyon ay nakalaan sa pagtuturo at pagsasaliksik, kung saan 1600 metro kuwadrado ay nasasakop ng mga laboratoryo, talyer at modernong plantang pasubukan na laboratoryo. Tinatahak sa mga pasilidad na ito ang malawak at sari-saring pagsasaliksik tungkol sa teknolohiyang biyolohikal, katalisis at aplikasyon ng kompyuter sa kimikang teknikal.


Teknolohiyang Biyolohikal

Ang interes ng grupong ito ay ukol sa iba’t-ibang proseso ng pagpapatubong biyolohikal. Ang kanilang tema ay nauukol sa pagsubaybay, pagkontrol at paghanap ng optimal na proseso ng pagpaparami ng bakterya, amag at sihay-mamal. Mayroon ding pagsasaliksik ukol sa mga bagong tema gaya ng: enzaymatikong proseso, bagong kaalaman sa dekontaminasyon ng lupa at bagong inobasyon sa teknik ng prosesong babang-linya.

Sa kasalukuyan sila ay nagsasaliksik ng iba’t-ibang organismo na pinanggagalingan ng antibiyotiko, enzaym, bakteryorodopsin, pampalasa at nilalaman ng dugo. Kanila ding pinag-aaralan ang remedyasyon ng lupa, ang kapasidad sa pagpapabulok-biyolohikal ng pinaghalong mga kultyur. Gayun din ang aplikasyon ng umiikot na dram reaktor. At sa tema ng babang-linya, kanilang iniimbestigahan ang episyenteng separasyon ng mga protinang nakakagamot.


Biyoanalitika

Ang detalyadong pagsubaybay sa proseso ng teknolohiyang biyolohikal ay lubos na mahalaga upang higit na mapaghusay ang dokumentasyon, kaalaman at kontrol ng nasabing proseso. Ayon sa nasabing kadahilanan ay nagsasaliksik ang grupong Biyoanalitika ukol sa mga automatikong sistema ng analisis. Kasama sa sistemang ito ang kemikal at biyokemikal na sensor para sa mabilis na analisis ng mga kompawnd na may magaan at mabigat na timbang molekyular. Ilang halimbawa ng kemikal na sensor ay ang mga sumusunod: oksihen, pH, in situ 2-D fluresens spektroskopi. Amperometriko, fotometriko at optikal na biyosensor para sa multikomponent na analisis ng karbohaydreyt, asidong amino at mga metabolayt. Ang analisis ng protina ay ginagamitan ng automatikong sistema ng imyunoanalisis. Ang karakterisasyon ng protina ay ginagawa sa pamamagitan ng kapilari elektroforesis at MALDI-MS. Ang kalagayan ng cell sa-linya ay sinusubaybayan sa pamamagitan ng 2-D fluresens spektroskopi gaya halimbawa ng NAD(P)H fluresens o di kaya sa modal na wala-sa-linya sa pamamagitan ng sitometrong padaloy.


Enzaym Teknik

Ang pagsasaliksik na ito ay ukol sa reaksyon ng mga enzaym sa hindi pangkaraniwang kaanyuan ng reaksyon. Ang pangkalahatang tema ng pagsasaliksik ay ang mga sumusunod: mga sistemang nagtataglay ng maraming kaanyuan gaya ng emulsyon ng likidong lamad, kaanyuan ng mga organikong reaksyon, at ng kaanyuang superkritikal gaya halimbawa ng superkritikal na CO2. Ang tampulan ng pag-aaral ay ang aksyon o gawi ng mga enzaym, partikular kung gaano kalaki ang ani ng reaksyon, kahinggilan, at enantyoselektibiti sa sintesis ng mga likas na kompawnd, pampalasa at asidong amino.


Kultyur ng Sihay-Mamal

Parami nang parami ang gamit ng proseso ng pagpaparami ng sihay-mamal sa produksyon ng mga protina na importante sa parmasya. Subalit hindi pa lubos ang ating kaalaman sa prosesong ito. Ang pagpapalawak ng nasabing kaalaman ang hangarin ng Grupo ng Kultyur ng Sihay-Mamal. Ang nasabing grupo ay nagsasagawa ng pag-aaral sa pagtubo at produktibidad ng iba’t-ibang rekombinante at likas na mga sihay (CHO; BHK; ibridoma, Sf9). Sinasaliksik ang epekto ng mga parametro sa kapaligiran gaya ng shear stress, temperatura at nakalalason na mga metabolayt sa gawi at produktibidad ng mga sihay. Ang shear stress ay importante sa pagkuha ng optimal at pagsasalin sa malakihan ng kultibasyon ng sihay-mamal. Dahil dito ay pinagaaralan ang karakterisasyon ng epekto ng shear stress sa sihay at ang mga stratehiya upang ang mga negatibong epekto ay maiwasan o di kaya‘y maging minimal.

Ang proseso ng produksyon ng mga sihay-mamal ay nangangailangan din ng optimal na temperatura para sa kultibasyon. Dahil sa nasabing kadahilanan ay nagsasagawa din ang grupong ito ng sistematikong pag-aaral ukol sa epekto ng temperatura ng proseso sa dami at klase ng protina. Ang nasabing stratehiya kasama ng pagsubaybay sa-linya at kontrol ng kritikal na sangkap ng midyum (isinasagawa katuwang ng grupo ng Biyoanalitika) ay mahalaga upang makuha ang optimal na proseso na may mas mataas na ani.